Úvodná  / O nás

AKURATNY FIRE CONSULTING s.r.o.

Sme tu aby sme Vám pomohli pri:

 • umiestňovaní Vašich stavebných výrobkov na trh a prístupe na nové trhy
 • posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov (t.j. certifikácia) na národnej, resp. európskej úrovni
 • posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov v členských štátoch EÚ ale aj mimo únie
 • skúšaní jednotlivých vlastností stavebných výrobkov (požiarna odolnosť, reakcia na oheň, mechanické a fyzikálne vlastnosti) podľa príslušných technických špecifikácii
 • výbere správnych skúšobných vzoriek s ohľadom na čo najväčšiu aplikovateľnosť výsledkov skúšok
 • príprave a inštalácii skúšobných vzoriek pred skúškami
 • príprave na inšpekciu vnútropodnikovej kontroly výroby
 • výbere vhodnej autorizovanej, akreditovanej, notifikovanej osoby, čím ušetríte Váš čas a peniaze
 • hľadaní a získavaní nových partnerov pre Vaše podnikanie
 • vzdelávaní
 • raste Vašej spoločnosti

SSpoločnosť AKURATNY FIRE CONSULTING, s.r.o. bola založená v roku 2012 so zámerom vybudovať silnú, modernú a úspešnú spoločnosť, ktorá bude svojim klientom poskytovať tie najkvalitnejšie služby v oblasti poradenstva, skúšobníctva, posudzovania a overovania nemennosti parametrov a inšpekcie vnútropodnikovej kontroly pre stavebné výrobky.

Zakladateľ a majiteľ spoločnosti, Ing. Juraj Akuratný, pracoval v rokoch 2001 až 2011 v autorizovanej, akreditovanej a notifikovanej organizácii, kde bol zodpovedný za skúšanie rôznych vlastností stavebných výrobkov, (napr. požiarna odolnosť, reakcia na oheň), bol zodpovedný za preukazovanie zhody (certifikácia), vykonávanie inšpekcie vnútropodnikovej kontroly výroby priamo u výrobcov stavebných výrobkov. Taktiež bol členom EGOLF (Európska skupina laboratórií pre skúšanie požiarnej odolnosti) a členom pracovnej skupiny CEN/TC127/WG4 (technická komisia pri Európskom výbore pre normalizáciu).

Vyštudoval na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor Požiarna ochrana.

Počas svojej praxe získal Ing. Akuratný vedomosti, skúsenosti a kontakty s výrobcami a autorizovanými osobami z celej EÚ, ale aj mimo EÚ, ktoré by Vám touto cestou rád ponúkol k Vašej čo najväčšej spokojnosti.