Úvodná  / Služby

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

V dobe neustálych zmien je náročné zorientovať sa v zložitej problematike predpisov, zákonov, vyhlášok a to nie len v rámci EÚ ale aj v rámci jednotlivých členských štátov.

Napriek snahe uľahčiť voľný pohyb tovaru a vytvoriť jednotný systém umiestňovania stavebných výrobkov na trh v rámci EÚ (formou posudzovania a overovania nemennosti parametrov (certifikáciou) podľa harmonizovaných technických špecifikácii a označovaním výrobkov značkou zhody CE), ešte stále sa vyskytujú aj národné technické špecifikácie a posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa vykonáva podľa nich.

Znamená to, že každý členský štát EÚ má pri výrobkoch, ktoré sa ešte nedajú označovať značkou zhody CE, definované vlastné požiadavky na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov a umiestňovanie stavebných výrobkov na trh, čo komplikuje situáciu výrobcom a obchodníkom so stavebnými výrobkami. Často sa aj stáva, že dané špeciálne požiadavky sa vyskytujú aj pri výrobkoch, na ktoré bola vydaná harmonizovaná technická špecifikácia.

Dlhoročné skúsenosti v danej oblasti, využíva spoločnosť AKURATNY FIRE CONSULTING, s.r.o., na poskytovanie služieb výrobcom stavebných výrobkov pri nasledujúcich činnostiach:

Umiestňovanie stavebných výrobkov na trh a prístup na nové trhy
Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov
Skúšanie jednotlivých vlastností stavebných výrobkov
Výber správnych skúšobných vzoriek

V záujme zachovania obchodného tajomstva o výrobkoch Vašich konkurentov a ich konštrukciách, nepodieľame sa na vývoji výrobkov, ale formou konzultácii a pripomienok Vás vieme nasmerovať na správnu cestu k naplneniu Vašich cieľov.
Príprava a inštalácia skúšobných vzoriek pred skúškami
Príprava na inšpekciu vnútropodnikovej kontroly výroby
Výber vhodnej autorizovanej, akreditovanej, notifikovanej osoby

Napriek pravidlám EÚ únie o voľnom pohybe tovarov a služieb, napriek vydaným európskym normám (skúšky vykonané podľa platných európskych noriem by mali platiť vo všetkých krajinách EÚ a krajinách spoločného obchodu) a harmonizovaným technickým špecifikáciám (certifikát zhody so značkou CE by mal platiť vo všetkých krajinách EÚ a krajinách spoločného obchodu), stále sa vyskytujú prekážky pri uvádzaní výrobkov na trh. V oblasti posudzovania a overovania nemennosti parametrov sa to väčšinou prejavuje neuznávaním výsledkov skúšok zo skúšobných laboratórií, predpisovanie dodatočných špeciálnych požiadaviek a pod.

Na základe dlhoročných skúseností, pomôžeme Vám pri výbere tej najvhodnejšej autorizovanej, akreditovanej, notifikovanej osoby, či už za účelom skúšok, klasifikácie, inšpekcie, alebo posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

Správny výber ovplyvňuje nie len samotnú cenu skúšok (napr. rozdiel v cene za skúšku požiarnej odolnosti môže byť až 5000 EUR), ale ovplyvňuje aj proces posudzovania a overovania nemennosti parametrov a následne využívanie a akceptáciu výsledkov aj v iných krajinách.

  • Hľadanie a získavanie nových partnerov pre Vaše podnikanie

PPonúkame Vám pomoc pri hľadaní, príp. pri výbere nového obchodného partnera, s ktorým sa Vám otvoria nové možnosti vo Vašom podnikaní.

Vzdelávanie

Organizovaním rôznych konferencií, workshopov a pod. ponúkame Vám a aj Vašim zamestnancom možnosť zvyšovať si svoje vedomosti z oblasti výroby, skúšobníctva, posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov a získavať aktuálne informácie.

Rast Vašej spoločnosti

Cieľavedomou, diskrétnou, erudovanou a zodpovednou cestou Vám pomôžeme prekonať rôzne nástrahy vo Vašom podnikaní so stavebnými výrobkami a dúfame, že väčšou, či menšou mierou prispejeme k úspechu a rastu Vašej spoločnosti.